سنجش PH از ۰ تا ۱۴ با دقت ۰٫۰۱
نمایشگر دیجیتال ۳٫۵ رقمی
توانایی اتصال به انواع الکترودهای مرکب

قیمت الکترود جداگانه محاسبه می گردد.