نمایشگر دیجیتال جداگانه برای پتانسیل ازصفر تا ۱۹/۹۹ ولت تفکیک ۰/۰۱ ولت صحت یک درصد. 
 نمایشگر دیجیتال جداگانه برای جریان ,ازصفر تا ۱/۹۹۹ آمپربا تفکیک یک میلی آمپرو صحت یک درصد.
 نمایشگردیجیتال جداگانه برای نمایش مقداربارالکتریکی جابجا شده ( Idt ) تا ۱۹۹۹ کولن وتفکیک یک کولن
 امکان کاردرپتانسیل ثابت کنترل شده(نسبت به الکترود مرجع یا کاتد)باتنظیم پیوسته پتا نسیل از۰ تا ۱۹/۹۹ ولت .
 امکان کار در پتانسیل ثا بت کنترل شده با تنظیم پیوسته جریان از صفر تا ۱/۹۹۹ آمپر .
 تنظیم جداگانه جریان و پتانسیل به کمک پتانسیومترهای دقیق ۱۰ دور و دقت ۰/۲۵ ± درصد .
 پایانه خروجی برای الکترودهای کاتد ، آند و مرجع .
 توانایی کار با دو الکترود (بدون مرجع ) و سه الکترود (با مرجع جداگانه ) .
 برق ورودی ۳۰± ۲۲۰ ولت ، ۵۰ هرتز ، ۰/۵ آمپر . 
 حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار و مجهز به سیستم خنک کننده الکترونیکی.